Menu

Drie religies, één gezamenlijke afkomst

De drie grote religies: het jodendom, het christendom en de islam hebben hun oorsprong bij één gezamenlijke bron, aartsvader Abraham. Deze religies, ook wel Abrahamistische religies genoemd, hebben verschillende overtuigingen en tradities, maar delen een gemeenschappelijke erfenis die teruggaat tot Abraham, ook wel Abram of Ibrahim geheten. Er waren drie aartsvaders: Abraham, zijn zoon Isaak en diens zoon Jacob (Israël). 

Godsdiensten
De grootste godsdiensten zijn het christendom (2,4 miljard mensen, 30 procent van de wereldbevolking), de islam (1,9 miljard mensen, 24 procent), het hindoeïsme (1,2 miljard mensen, 15 procent) en het boeddhisme (0,5 miljard mensen, 6 procent). Zo’n 15 procent van de wereldbevolking (1,2 miljard mensen) zegt geen godsdienst aan te hangen.
De mens is van oudsher op zoek naar een verklaring voor zijn bestaan op aarde. Godsdiensten trachten een antwoord te geven op grote levensvragen, zoals de reden van ons bestaan en wat er met ons gebeurt na onze dood. Volgens recente schattingen bestaan er vandaag zo’n 4200 religies en spirituele stromingen. Natuurlijk staan al die religies niet los van elkaar. Het overgrote deel van wereldreligies is onder te brengen in drie hoofdstromingen: de zogenaamde Abrahamitische religies, waarbij men in één god geloofd (o.a. Christendom, Jodendom, Islam), de dharmische geloven (o.a) hindoeïsme, jaïnisme, boeddhisme) en de Oost-Aziatische geloven (o.a. taoïsme, confucianisme en het shintoïsme).

De drie belangrijkste monotheïstische (het geloof in het bestaan van één god) godsdiensten – het jodendom, het christendom en de islam – hebben gemeenschappelijke wortels en delen een aanzienlijk deel van hun religieuze geschiedenis.

Hier is een beknopt overzicht van de oorsprong van deze godsdiensten:

 • Jodendom:
  Het jodendom is de oudste van de drie monotheïstische religies. Het vindt zijn oorsprong in het oude Israël, waarbij het volk Israël als het uitverkoren volk wordt beschouwd. Belangrijke teksten zijn onder andere de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament voor het christendom) met boeken zoals Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
 • Christendom:
  Het christendom ontstond als een afsplitsing van het jodendom in de 1e eeuw na Christus. Het centrale geloofspunt van het christendom is de acceptatie van Jezus Christus als de Messias en de Zoon van God. Het Nieuwe Testament van de Bijbel bevat de evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) die het leven en de leer van Jezus beschrijven, evenals andere geschriften die de vroege christelijke leer uitleggen.
 • Islam:
  De islam ontstond in de 7e eeuw in het Arabische schiereiland, toen de profeet Mohammed de openbaringen van God (Allah) ontving, die later werden vastgelegd in de Koran. De kern van de islamitische leer is vastgelegd in de vijf zuilen van de islam. Moslims geloven dat de islam de voortzetting en vervulling is van de eerdere monotheïstische religies, inclusief het jodendom en het christendom.

Hoewel deze drie religies hun oorsprong hebben in dezelfde regio en overeenkomsten vertonen, verschillen ze ook op belangrijke punten in hun leer en praktijken. De historische en theologische context van elk heeft geleid tot de ontwikkeling van unieke tradities en overtuigingen binnen elk van deze religies.

De Drie Aartsvaders: Abraham, Isaac en Jakob
De aartsvaders Abraham, Isaac en Jakob vormen een cruciaal trio in de geschiedenis van het jodendom, het christendom en de islam. Hun verhalen zijn te vinden in de religieuze geschriften, waaronder de Bijbel en de Koran, en hebben een diepgaande invloed gehad op de geloofstradities over de hele wereld.

Abraham: De Vader van Geloof
Abraham, oorspronkelijk bekend als Abram, wordt beschouwd als de vader van het monotheïsme. Zijn verhaal begint in het boek Genesis in de Bijbel, waarin wordt verteld dat hij in Ur in Mesopotamië woonde. God riep Abraham en beloofde hem het land Kanaän en een talrijk nageslacht. Abraham gehoorzaamde en ging met zijn vrouw Sara op reis. Het hoogtepunt van zijn gehoorzaamheid was zijn bereidheid om zijn zoon Isaac te offeren, maar God voorzag in een ram als vervanging op het laatste moment.

Isaac: Het Offer en Voortzetting van de Belofte
Isaac, de zoon van Abraham, werd geboren als een vervulling van Gods belofte aan zijn vader. Het meest opvallende verhaal over Isaac is zijn bijna-offer door Abraham, een daad van gehoorzaamheid die een diepe impact had op de joodse, christelijke en islamitische tradities. Isaac werd later de vader van Jakob en Esau, en de belofte van een groot nageslacht werd voortgezet door zijn zoon Jakob.

Jakob: De Stichter van de Twaalf Stammen
Jakob, ook bekend als Israël, was de zoon van Isaac en Rebekka. Zijn leven was gevuld met intriges en uitdagingen, waaronder het bedriegen van zijn broer Esau om het eerstgeboorterecht te verkrijgen. Jakob vluchtte naar Mesopotamië, waar hij uiteindelijk vier vrouwen trouwde en twaalf zonen kreeg, de stamvaders van de twaalf stammen van Israël. Zijn worsteling met God resulteerde in zijn naamverandering naar Israël, wat “strijder met God” betekent.

Spirituele Betekenis en Invloed
De verhalen van Abraham, Isaac en Jakob gaan verder dan historische anekdotes; ze dragen diepe spirituele en theologische betekenissen. Abraham wordt geroemd om zijn geloof en gehoorzaamheid, Isaac symboliseert het offer en de vervulling van beloften, en Jakob vertegenwoordigt zowel worsteling als zegen. Deze figuren vormen een basis voor de geloofsbeleving en ethiek in de drie grote monotheïstische religies.

In het jodendom worden ze beschouwd als de aartsvaders, in het christendom worden ze vaak genoemd in de context van de geschiedenis van het heil, en in de islam worden ze erkend als profeten. Hun levensverhalen hebben kunstenaars, theologen en gelovigen eeuwenlang geïnspireerd en blijven een bron van reflectie en spiritualiteit in de hedendaagse wereld.

Wanneer leefde Abraham
Volgens religieuze overleveringen leefde Abraham rond de 18e eeuw voor Christus. Hij wordt beschouwd als een belangrijk figuur in de drie grote monotheïstische religies: het jodendom, het christendom en de islam. Abraham wordt vaak beschouwd als de aartsvader van het Joodse volk. Volgens de Bijbel vertrok Abraham uit Ur van de Chaldeeën (een oude stad in Mesopotamië) en vestigde zich uiteindelijk in het land Kanaän, dat nu bekend staat als Israël en Palestina. De precieze datums en details over het leven van Abraham zijn echter niet historisch geverifieerd en zijn voornamelijk gebaseerd op religieuze teksten en tradities.

Jodendom
Voordat het jodendom een officiële godsdienst werd, zou er zo’n 3000 jaar geleden al een Joods volk zijn geweest, dat leefde in slavernij onder de Egyptenaren. In die tijd van onderdrukking ontstond het joodse geloof. Het bestaan en de belevenissen van het Joodse volk staat beschreven in hun heilige geschriften. In het jodendom wordt Abraham beschouwd als de stichter van het Joodse volk en het begin van het verbond tussen God en het Joodse volk. Zijn nakomelingen worden gezien als de uitverkoren mensen en de ontvangers van de Tora, de joodse wet.

Christendom
In het christendom wordt Abraham beschouwd als een belangrijke figuur in de geschiedenis van het geloof. Hij wordt genoemd in het Oude Testament (onder meer Genesis) en wordt geëerd als een voorvader van Jezus Christus. Abraham wordt vaak aangehaald als een voorbeeld van geloof en gehoorzaamheid en zijn bereidheid om zijn zoon te offeren wordt gezien als een voorafbeelding van het offer van Jezus aan het kruis.

Islam
In de islam wordt Abraham, bekend als Ibrahim, beschouwd als een belangrijke profeet. Hij wordt gerespecteerd om zijn gehoorzaamheid aan God en zijn rol bij de bouw van de Kaaba in Mekka. Moslims zien zichzelf als de nakomelingen van Abraham via zijn zoon Ismaël, die hij kreeg met zijn slavin Hagar.

Verbinding
Hoewel er verschillen zijn in de interpretaties van Abraham’s verhaal en zijn nakomelingen binnen deze religies, is zijn belang als verbindende figuur onbetwistbaar. Zijn geloof, gehoorzaamheid en relatie met God hebben een blijvende invloed gehad op de religieuze overtuigingen en praktijken van miljarden mensen over de hele wereld.

Overeenkomsten jodendom, christendom, islam
Hoewel het jodendom, het christendom en de islam verschillende religies zijn met unieke overtuigingen en praktijken, zijn er ook enkele overeenkomsten tussen deze drie grote monotheïstische religies. Hier zijn enkele belangrijke overeenkomsten:

 • Monotheïsme: Alle drie de religies geloven in het bestaan van slechts één God, die wordt beschouwd als de schepper en heerser van het universum. Deze overtuiging in één God wordt ook wel monotheïsme genoemd.
 • Abrahamitische oorsprong: Het jodendom, het christendom en de islam hebben een gemeenschappelijke oorsprong in het oude Midden-Oosten en worden soms aangeduid als de Abrahamitische religies. Ze erkennen allemaal Abraham als een belangrijke figuur en beschouwen hem als een voorvader van hun geloof.
 • Heilige geschriften: De drie religies hebben elk hun eigen heilige geschriften die als gezaghebbend worden beschouwd. Het jodendom heeft de Tenach (het Oude Testament), het christendom heeft de Bijbel (inclusief zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament) en de islam heeft de Koran als het belangrijkste heilige boek. Deze geschriften bevatten religieuze voorschriften, verhalen en morele richtlijnen.
 • Gedeelde profeten: Er zijn bepaalde profeten die in alle drie de religies worden erkend en vereerd. Mozes is bijvoorbeeld een belangrijke figuur in het jodendom, het christendom en de islam. Jezus wordt erkend als een profeet in het jodendom en de islam, terwijl hij voor christenen de centrale figuur van hun geloof is. Mohammed wordt beschouwd als de laatste profeet in de islam.
 • Ethiek en morele waarden: Deze religies delen veel ethische en morele waarden, zoals naastenliefde, gerechtigheid, eerlijkheid en respect voor ouders. Ze bevorderen allemaal de praktijk van goede daden en het vermijden van zonden.
  Het is echter belangrijk op te merken dat er ook belangrijke verschillen en verschillende theologische opvattingen zijn tussen deze religies, met betrekking tot doctrines, rituelen en andere aspecten van het geloof. Het bovenstaande geeft een beknopt overzicht van enkele overeenkomsten tussen het jodendom, het christendom en de islam, maar het is geen uitputtende lijst.

Omdat ze gezamenlijke historische bronnen hebben kun je, met een beetje goede wil, conflicten tussen Jodendom, Christendom en Islam ook een broedertwist noemen. De godsdiensten hebben veel met elkaar gemeen.
Het gaat in alle drie om vergeving, gerechtigheid, oordeel, gebed en pelgrimage.

Verschil jodendom, christendom en islam
Het jodendom, christendom en islam zijn drie verschillende religies met elk hun eigen geloofsleer, tradities en overtuigingen. Hier zijn enkele belangrijke verschillen tussen deze religies:

 • Oorsprong: Het jodendom is de oudste van de drie religies en ontstond meer dan 3000 jaar geleden in het oude Israël. Het christendom ontstond ongeveer 2000 jaar geleden als een afsplitsing van het jodendom, waarbij Jezus Christus als de messias werd erkend. De islam ontstond in de 7e eeuw na Christus in het Arabische schiereiland, gebaseerd op de openbaringen van de profeet Mohammed.
 • Geloofsleer: Het jodendom gelooft in één God en beschouwt zichzelf als het uitverkoren volk van God. De centrale heilige geschriften zijn de Thora (het Oude Testament) en de Talmoed. Het christendom gelooft ook in één God, maar gelooft dat Jezus Christus de zoon van God is en dat hij is gestorven en weer is opgestaan om de mensheid te verlossen. De Bijbel, bestaande uit het Oude en het Nieuwe Testament, vormt de basis van het christelijke geloof. De islam gelooft ook in één God, Allah genaamd, en beschouwt Mohammed als de laatste profeet. De Koran is het heilige boek van de islam.
  Belangrijke figuren: In het jodendom worden belangrijke figuren zoals Abraham, Mozes en David vereerd. In het christendom wordt Jezus Christus gezien als de centrale figuur en de verlosser. In de islam wordt Mohammed gezien als de laatste profeet en een belangrijke figuur in het geloof.
 • Plaatsen van aanbidding: Joden aanbidden in synagogen, christenen in kerken en moslims in moskeeën.
  Religieuze praktijken: Het jodendom kent verschillende religieuze praktijken, zoals de sabbatviering op zaterdag, de besnijdenis van jongens en het houden van de koshere voedselwetten. Het christendom heeft verschillende sacramenten, waaronder de doop en de eucharistie (het avondmaal). De islam kent de vijf zuilen van de islam, waaronder het gebed, de bedevaart naar Mekka (Hadj) en het vasten tijdens de Ramadan.

Dit zijn slechts enkele van de belangrijkste verschillen tussen het jodendom, het christendom en de islam. Het is belangrijk op te merken dat er binnen elke religie ook verschillende stromingen en interpretaties bestaan, die aanvullende nuances en verschillen met zich meebrengen.